ÖZEL SAĞLIK DANIŞMANLIĞI

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA BİLDİRİMİ VE MUVAFAKAT FORMU

 

İşbu aydınlatma bildirimi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla Deniz Yahcı Sağlık Ve Danışmanlık Hizm. Medikal Ürün Pazarlama Tic. Ltd. Şti. olarak (“Şirket”) olarak kullanılan ……………………………………………………………………………. MÜŞTERİ KAYIT sistemi üzerinden başlatılan, işlem ve hizmetlere yönelik kampanyaya/hizmet ilişkisine katılan ve kişisel verilerini paylaşan kişilerin, kişisel verilerinin nasıl ve hangi amaçla işlendiği ile buna uygun olarak alınan idari ve teknik tedbirlerin açıklanması ve kişilerin aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

 

Şuan okumakta olduğunuz “Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Bildirimi ve Muvafakatname” (“Bildirim”) vasıtasıyla kişisel verilerinizi işleme süreçlerimiz ve KVKK kapsamında haklarınız hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

 

1-) Deniz Yahcı Sağlık Ve Danışmanlık Hizm. Medikal Ürün Pazarlama Tic. Ltd. Şti. olarak; Kişisel verileriniz, otomatik veya otomatik olmayan yollarla aramızdaki sözleşmesel ilişkinin ifası gereğince veya kanunlarda öngörülen sair sebeplerle hizmetlerimizin işleyişi ve geliştirilmesi çerçevesinde toplanmaktadır. Kişisel verileriniz KVKK’nun 5. Ve 6. Maddelerinde güvence altına alınan kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi bu kapsamda ürün satışı, ayak ve güzellik bakımı ile ilgili her çeşit hizmet, bakım vb. gibi hizmetlerin sağlanması, rezervasyon/randevu işlemleri, hizmetlerin yerine getirilebilmesi ve hizmetlerimizin tanıtımına, pazarlanmasına yönelik genel veya kişiye özel reklam, duyuru, kampanya bilgilerinin sağlanması, daha iyi hizmet sağlamak amacıyla, müşteri memnuniyet ve şikayetlerinin yönetilebilmesi suretiyle müşterilere daha iyi hizmet verebilmek adına müşteri anketleri yapılabilmesi ve geri bildirim yapılabilmesi, Şirket’in iş ilişkisi içerisinde olduğu ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmektedir.

Hizmet alan, Deniz Yahcı Sağlık Ve Danışmanlık Hizm. Medikal Ürün Pazarlama Tic. Ltd. Şti. tarafından kendisine, kampanyalar, ürün ve hizmet tanıtımları, reklam ve diğer memnuniyet uygulamaları sunulmasına izin verir. Hizmet alan, Deniz Yahcı Sağlık Ve Danışmanlık Hizm. Medikal Ürün Pazarlama Tic. Ltd. Şti. ’ne geçmişte vermiş ve/veya verecek olduğu kişisel bilgilerinin yukarıda sayılan benzeri amaçlarla kullanılmak üzere toplanmasını, Deniz Yahcı Sağlık Ve Danışmanlık Hizm. Medikal Ürün Pazarlama Tic. Ltd. Şti. ve gurup şirketlerinin, kendisiyle SMS, İnternet, e-posta, mektup, telefon vb. kanallardan temasa geçmesine izin verir.

2-) Kişisel verileriniz KVKK Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamında açık rızanızı gerektirmeyen işleme amaçlarının varlığı halinde KVKK Madde 6.3 kapsamında açık rızanıza istinaden yurtiçinde ve yurtdışında bulunan (depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik, çağrı merkezi, satış, pazarlama, gibi alanlarda destek aldığımız 3. Kişilerle, işbirliği ilan ve/veya hizmet alınan grup şirketleri, iş ortakları, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. alanlarda destek alan danışmanlık firmaları, bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcılarına, çağrı merkezi hizmeti veren şirketlere, nakliye ve kargo gönderimi aracı olarak kullandığımız şirketlere, bilcümle hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz 3. Kişi, kurum ve kuruluşlara aynı şekilde sözleşmenin ifası ve hizmetlerin görülmesi maksadıyla aktarılabilmektedir.

 

3-) Kişisel verilen korunması mevzuatı çerçevesinde kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; işlenme amacını ve tarafımızca amaçlara uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurtiçinde veya yurtdışında aktarıldığı 3. Kişileri öğrenme; eksik veya yanlış verilmesi halinde düzeltilmesini talep etme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesi veya yok edilmesini veya anonim haline getirilmesini talep etme; bu hallerde yada düzeltme halinde bunların veri aktarılan 3. Kişilere bildirilmesini isteme; verilen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız duruma itiraz etme; kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme; haklarınızın olduğunu da hatırlatmak isteriz. Kişisel verilerinizin, yasa gereği sözleşmenin ifası için gerektiği ölçüde işlenmesi ve paylaşılması halleri haricinde, işbu onayınız ile Şirketimize vereceğiniz kişisel verilerinizin yukarıda belirtilen bilgiler kapsamında geçeceğine, yurtiçi veya yurtdışındaki 3. Kişilere aktarılacağına rıza göstermektesiniz.

4-) Kişisel Verilerin korunması hakkında yukarıdaki bilgilendirme metnini okuduğumu ve yukarıda detayları belirtilen Kişisel Verilerimin, Deniz Yahcı Sağlık Ve Danışmanlık Hizm. Medikal Ürün Pazarlama Tic. Ltd. Şti. tarafından yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda işlenmesine onay verdiğimi kabul, beyan ve Şirket tarafından işlenen Kişisel Verilerimde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu değişikliği en kısa sürede Şirket’e bildireceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

                                              

 

Deniz Yahcı Sağlık Ve Danışmanlık Hizm. Medikal Ürün Pazarlama Tic. Ltd. Şti.Kişisel Veri Sahibi Adı Soyadı:

 

Tarih:                     

 

İmza:

Deniz YAHCI

Yara Bakım Hemşiresi